Alajärven keskustan ja lähiympäristön osayleiskaava 2035 on nyt luonnosvaiheessa - vaikutuksia muun muassa rantarakentamiseen

Alajärven kaupunki tiedotti keskiviikkona Alajärven keskustan ja lähiympäristön osayleiskaava 2035 luonnoksen valmistumisesta ja sen esittelemiseksi pidettävästä yleisötilaisuudesta.

Tiedotteessa todetaan, että tekninen lautakunta on 4.2.2021 päättänyt laittaa kaavaluonnosmateriaalin selvitysaineistoineen nähtäville.

Nähtävilläolo toteutetaan 3.3.-6.4.2021, jolloin osallisilla, kuntalaisilla ja maanomistajilla on mahdollisuus antaa mielipiteitä kaavaluonnoksesta.

Tiedotteessa todetaan kuitenkin, että nähtäville laittamisesta ilmoitetaan erikseen virallisella kuulutuksella.

Nähtävilläolon aikana kaavaluonnosaineistoihin voi tutustua Alajärven kaupunginkirjastossa sekä kaupungin internet-sivuilla www.alajarvi.fi/kaavoitus/alajarven-kaupungin-vireilla-olevat-kaavat.

Kaavaa koskeva yleisötilaisuus toteutetaan etänä maanantaina 22.3. kello 17-19. Etäyleisötilaisuuteen osallistuminen tapahtuu Alajärven kaupungin etusivun Alajärven keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan yleisötilaisuus -linkin kautta (www.alajarvi.fi).

Lisäksi järjestetään ajanvarauksella erillinen keskustelutilaisuus sitä tarvitseville 24.-25.3.2021.

Tiedotteessa todetaan, että osayleiskaavalla ohjataan kaupungin tulevaisuuden kehityksen periaatteita vuoteen 2035 asti. Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma.

– Sen tehtävänä on yhteiskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaava ohjaa erityisesti alueiden tarkempaa suunnittelua ja asemakaavojen laatimista.

Kaavakonsulttina Alajärven kaavahankkeessa toimii Ramboll Finland Oy.

Kaavoitusta ohjaavat lainsäädäntö, erityisesti maankäyttö- ja rakennuslaki sekä muut lait ja asetukset ja viranomaisohjeistukset. Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon tiedotteessa listatut asiat:

- yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys

- olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö, asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus

- mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla

- mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön sekä ympäristöhaittojen vähentäminen

- rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen, virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys sekä kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset.

Osayleiskaava on edennyt luonnosvaiheeseen.

– Alueelta on laadittu kaavaluonnoskartta merkintöineen ja määräyksineen, siihen liittyvä selostus sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Yleiskaavaluonnoksessa on huomioitu muun muassa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava sekä vuonna 2012 laadittu Alajärven keskustan rakennemalli.

– Kaavaa varten on laadittu rantarakentamisen mitoitusselvitys, maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys, muinaismuistoselvitys, luontoselvitys, kaupallinen selvitys, liikenne- ja meluselvitys sekä hulevesiselvitys. Suunnittelussa on hyödynnetty myös muita yleiskaava-aluetta koskevia selvityksiä, päätöksiä, suunnitelmia ja lausuntoja.

Tiedotteessa todetaan, että Alajärven rantavyöhykkeellä kaavaa laaditaan siten, että sen perusteella voidaan myöntää rakennusluvat asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen ulkopuolisille rantarakennuspaikoille.

– Tämä on tarpeen, koska rantavyöhykkeelle rakentaminen ei nykyisen lainsäädännön (MRL 72 §) mukaan ole mahdollista ilman oikeusvaikutteista kaavaa ja osa Alajärven ranta-alueista on vielä kaavoittamatta. Tähän saakka rakentamista on näillä alueilla ohjattu yksittäistapauksina käsiteltävillä poikkeamisluvilla.

– Poikkeamislupia ei voida lain mukaan myöntää, jos niistä aiheutuu haittaa maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle tai kaavoitukselle.

Kaavaluonnoksessa on esitetty muun muassa uutta valtatieliittymää teollisuusalueelle sekä kevyen liikenteen siltayhteyttä Pekkolasta koulukeskuksen rantaan.

Lisäksi on esitetty vaihtoehtoisia uusia asuinrakentamisalueita ja teollisuuden laajennusalueita.

Yleiskaavaa varten tehdyssä asukaskyselyssä laajasti toivottu järven kiertävä pyöräilyreitti on esitetty kaavaluonnoksessa.

Lisäksi kaavaluonnoksen merkinnöillä ja määräyksillä pyritään tukemaan monipuolisten kaupallisten toimintojen säilymistä keskustassa, mikä oli myös asukaskyselyssä enemmistön toiveena.

Tekninen lautakunta on 4.2.2021 päättänyt laittaa kaavaluonnosmateriaalin selvitysaineistoineen nähtäville. Nähtävilläolo toteutetaan 3.3.–6.4.2021, jolloin osallisilla, kuntalaisilla ja maanomistajilla on mahdollisuus antaa mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Nähtäville laittamisesta ilmoitetaan erikseen virallisella kuulutuksella kaupungin kotisivuilla kuulutuksissa, ilmoitustaululla kaupungintalon ulko-ovessa (poikkeuksellisesti korona-epidemian vuoksi) sekä Järviseutu- ja Torstai-lehdissä.

Nähtävilläolon aikana kaavaluonnosaineistoihin voi tutustua Alajärven kaupunginkirjastossa (Kirkkotie 7) sekä kaupungin internetsivuilla www.alajarvi.fi/kaavoitus/alajarven-kaupungin-vireilla-olevat-kaavat.

Kaavaa koskeva yleisötilaisuus toteutetaan etänä maanantaina 22.3. kello 17-19. Etäyleisötilaisuuteen osallistuminen tapahtuu Alajärven kaupungin etusivun Alajärven keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan yleisötilaisuus -linkin kautta (www.alajarvi.fi). Lisäksi järjestetään ajanvarauksella erillinen keskustelutilaisuus sitä tarvitseville 24.–25.3.2021. Ohjeet ajanvaraukselle ja mielipiteen esittämiselle esitetään 3.3. julki tulevassa kuulutuksessa.