Asukaskysely toi esille haaveen Alajärven ympäri kiertävästä pyöräreitistä ja nyt se on osana kaavaluonnosta

Alajärvi uudistaa keskustan ja järven ympäristön osayleiskaavaa, joka tulee valtuustoon syksyllä.

Osayleiskaava on nyt edennyt noin kahden vuoden työn jälkeen luonnosvaiheeseen. Se on nähtävillä 6.4. saakka.

Osayleiskaava vaikuttaa rakentamiseen Alajärven rantavyöhykkeellä. Kaava laaditaan siten, että sen perusteella voidaan myöntää rakennusluvat asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen ulkopuolisille rakennuspaikoille.

Tähän saakka rakentamista on ohjattu yksittäistapauksina käsiteltävinä poikkeamislupina.

Poikkeamislupia ei voida lain mukaan myöntää, jos niistä aiheutuu haittaa maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle tai kaavoitukselle.

Kaavaluonnoksessa on huomioitu uusi valtatieliittymä teollisuusalueelle ja kevyen liikenteen siltayhteys Pekkolasta koulukeskuksen rantaan.

Kaavassa monia visioita

Kaavaa on esitelty kiinnostuneille viime viikolla yleisötilaisuudessa. Kaavaluonnoksen on laatinut Ramboll Oy.

Yleisötilaisuudessa projektipäällikkö Juha-Matti Märijärvi huomautti, että kaavaluonnosta laadittaessa on otettu esille myös joitakin visionäärisiä suunnitelmia.

Yhdeksi esimerkiksi hän otti koulukeskuksen rannan, mistä on purettu pois vuokra-asuntoja.

Märijärvi huomautti, että tähän alueelle voisi rakentua esimerkiksi aivan vesirajaan tuleva kerrostaloalue. Osayleiskaavassa on esitetty runsaasti uusia rakennuspaikkoja Pekkolaan.

Hän toteaa, että mikäli rakentaminen toteutuisi siinä määrin kuin yleiskaavaluonnos sen mahdollistaisi, Pekkolasta olisi mahdollista lyhentää kulkua keskustaan kevyen liikenteen sillan avulla.

Rakentamispaikkoja on kaavaluonnokseen etsitty erityisesti siten, että on laajennettu nykyisiä rakentamisalueita eikä tehty aivan uusia asuntoalueita.

Märijärvi huomauttaa sen olevan kannatettavaa kuntatalouden näkökulmasta, sillä silloin ei tarvitse rakentaa niin paljon uutta katu- ja viemäriverkkoa kuin täysin uusille asuntoalueille.

Keskustan ulkopuolista kyläasustusta täydennetään erityisesti Hoiskossa, Pynttärissä ja Pekkolan-Talpakaniemen alueella.

Mielipiteensä kaavaan voi vielä jättää

Yleiskaavaa varten on tehty asukaskysely vuonna 2019. Siinä nousi laajasti esille Alajärven kiertävän pyöräilyreitin aikaansaaminen. Tämä noin 21 kilometrin mittainen pyöräilyreitti on otettu huomioon myös kaavaluonnoksessa.

Kaavaluonnoksessa todetaan, että toteuttaminen vaatisi uuden kevyen liikenteen väylän rakentamista Alajärven itälaidalle noin 4,5 kilometriä ja etelälaidalle noin 1,5 kilometriä.

Sorapäällysteinen Järvitie hyödynnettäisiin osana reittiä nykyisellään.

Kustannuksiksi on arvioitu luonnoksessa karkeasti noin 2,3 miljoonaa euroa. Väylä kulkisi järven puolella viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi. Alueen nykyiset osayleiskaavat ovat vanhentuneet. Pynttärin ja Kirkonseudun osayleiskaavat ovat vuodelta 1984 ja Alajärven ydinkeskustan osayleiskaava vuodelta 1994.

Fakta: Osayleiskaava 2035

-Alajärven keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan suunnittelualue on lähes 4000 hehtaaria suuri.

-Uuden osayleiskaavan tarkoituksena on ohjata alueen maankäyttöä vuoteen 2035 saakka.

-Nyt on meneillään valmisteluvaihe ja kaavaluonnos on nähtävillä 6.4. saakka. Siihen saakka voi jättää mielipiteitä kaavasta.

JOHANNA KATAJA