Alajärvi kysyi työntekijöiltään etätyöskentelystä: 80,5 prosenttia on kokenut olevansa erityisen tehokas tai hyvin tehokas

Koronaepidemia on lisännyt etätyöskentelyä myös Alajärven kaupungin organisaatiossa. Kaupunki on hyödyntänyt etätyöskentelyolosuhteita keräämällä ajankohtaista tietoa etätyön sujuvuudesta erilaisilla kyselyillä.

Alajärven kaupungin viestinnässä on tehty työntekijöille ja esimiehille suunnattu organisaation sisäinen kysely etätyöskentelyn sujuvuudesta. Kyselystä tiedotettiin tiistaina iltapäivällä.

Kysely toteutettiin ajalla 22-29.4.2020. Siihen vastasi anonyymisti 134 etätyötä kokonaan tai osittain tekevää työntekijää.

Vastanneista yli 90 prosenttia työskentelee sivistystoimialalla sekä perusturvassa.

Etätyö on varsin uutta Alajärven kaupungin työntekijöille, sillä 79,1 prosenttia ilmoitti tekevänsä etätyötä nyt ensimmäisen kerran.

Etätyöskentely on sujunut vastaajilla hyvin ja apua on ollut kiitettävästi saatavilla niin esimieheltä kuin IT-asioissakin. Työvälineiden osalta tilanne oli suurimmaksi osaksi hyvä.

Joidenkin kohdalla esiintyi toive paremmista työvälineistä ja verkkoyhteyksistä.

Parempaa ohjeistusta ja koulutusta etäyhteyksien käyttöön kaivattiin yleisesti lisää.

Ajankäytön osalta liki puolella vastaajista etätyön ja tavallisen työpäivän kestolla ja työskentelyn ajankohdalla ei vaikuttanut olevan eroa. Monella kuitenkin työpäivä venyy iltaan ja työn rytmittäminen koettiin toisinaan hankalaksi. Toisaalta etätyöskentelyn koettiin tarjoavan joustavuutta ja säästävän aikaa työmatkojen jäädessä pois.

Perinteinen sähköposti on yhteydenpitovälineenä esimiehen ja työntekijän välillä edelleen ykkönen.

Tehokkuuden osalta kyselyn tulokset ovat loistavat. Jopa 80,5 prosenttia vastaajista on kokenut olevansa erityisen tehokas tai hyvin tehokas ja aikaansaava. Tehokkuuden kannalta vireystila on koettu enemmistön osalta parhaimmaksi aamusta ja aamupäivästä. Suurimmalla osalla on kotona erillinen työpiste ja hyvä työrauha.

Puolet koki etätyön stressaavaksi, toinen puolisko ei kokenut etätyötä lainkaan stressaavana. Stressiä lisäsi työn kuormittavuuden kasvu esimerkiksi uusien työtapojen opettelun myötä.

Etätyön parhaimpien puolien osalta esille nousivat muun muassa parantunut työrauha, työmatkojen poisjäänti ja kiireettömät aamut. Etätyön haasteiden ja ongelmien osalta esille nousivat muun muassa sosiaalisten kontaktien puuttuminen, vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin vähyys sekä yhteisöllisyyden ja työkavereiden kaipuu.

Vaikka etätyö on aiheuttanut vastaajille jonkin verran haasteita ja stressiäkin, tulosten perusteella enemmistö vastaajista olisi silti halukkaita tekemään etätyötä myös tulevaisuudessa. Eniten halukkuutta on satunnaisille päiville kuukaudessa tai muutamalle päiville viikossa.

Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivusen mukaan tulokset ovat lupaavia etätyöskentelymallien jatkokehittämiselle.

‑ Tulemme varmasti pohtimaan etätyöskentelyn tulevaisuuden mahdollisuuksia. Haluan myös välittää Alajärven kaupungin henkilökunnalle suuret kiitokset etätyöskentelyyn siirtymisestä nopealla aikataululla koronakriisin alkamisen yhteydessä, Koivunen toteaa.