Alajärvi tiedotti tänään kaava-asioista, perheiden tukitoiminnasta ja Omaolo-palvelun käyttöönotosta

Alajärven kaupungin tiedotustilaisuuden asialistalla olivat tiistaina 21. lokakuuta tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan kurssin järjestäminen, Omaolo-palvelun käyttöönotto ja hyväksytyn kaavoituskatsauksen 2021 esittely.

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan kurssi Järvi-Pohjanmaan alueella

Tukiperheiksi tarvitaan erilaisia perheitä, jotka voivat vastata lasten ja nuorten tarpeisiin. Tukiperheitä- ja henkilöitä tarvitaan jatkuvasti.

– Tukihenkilö- tai perhe antaa lapselle tai nuorelle huolenpitoa ja perheelle mahdollisuuden lepohetkeen. Tuki voi olla esim. viikonloppu tukiperheen luona tai tapaaminen koulupäivän jälkeen tukihenkilön kanssa. Toiminta voi olla normaalia arkielämää tai harrastuksiin ja kodin ulkopuolelle lähtemistä. Toiminta on vapaaehtoista, todetaan tiedotteessa.

Tukiperheelle- tai henkilölle maksetaan kulukorvaus ajalta, jolloin lapsi on heillä.

Kurssi on Järvi-Pohjanmaan perusturvan ja Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston järjestämä. Kurssi on maksuton osallistujille.

Kurssi on 20 oppitunnin kokonaisuus: luentoja ja ryhmätyöskentelyä. Työskentelyn pääpaino on keskusteluilla.

Tukihenkilöksi tai -perheeksi aikovat sitoutuvat osallistumaan kaikille luennoille ja ryhmätyöskentelyyn. Kurssi ei kuitenkaan sido tukiperheeksi tai -henkilöksi ryhtymiseen.

Kurssin paikkana on Lakis Areena, Lakeaharjuntie 100, 62800 Vimpeli. Kurssipäivien ohjelmassa käsiteltäviä aiheita:

Mitä tukiperhetoiminta on? Mitkä lait ohjaavat toimintaa? Lapsen / nuoren kasvu ja kehitysvaiheet, tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen. Vuorovaikutustaidot, vuorovaikutusharjoituksia. Me tukiperheenä: oikeudet ja velvollisuudet. Orientoituminen tukiperhetoimintaan.

Omaolo-palvelun käyttöönotto Järvi-Pohjanmaalla

Omaolo on sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava, joka tukee oma- ja itsehoitoa sekä ohjaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisen hoidon piiriin. Palvelu pohjautuu kansalliseen palveluarkkitehtuuriin ja hyödyntää muita kansallisia palveluita kuten Suomi.fi-palvelua. Kansallisista toimijoista mukana palvelua tuottamassa ovat THL ja Duodecim. Omaolo-palvelu kehitettiin hallituksen kärkihankkeessa: Omat digiajan hyvinvointipalvelut - projektissa vuosina 2016-2018. Palvelun jatkokehittämisestä ja levittämisestä vastaa DigiFinland Oy. Kehitystyötä tehdään yhteistyössä sote-ammattilaisten kanssa. Palvelu tavoittaa tällä hetkellä kansallisesti yli 4 miljoonaa asukasta.

Omaolo on Suomessa vakituisesti asuville ja julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin oikeutetuille henkilöille suunnattu palvelu, joka parantaa hoidon laatua ja poistaa päällekkäisiä prosesseja. Omaolo mahdollistaa digitaalisissa prosesseissa syntyneen datan hyödyntämisen - asukkaan oikeuksia kunnioittaen. Omaolo-palvelu täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen vaatimukset (CE-merkintä).

Omaolon käyttötarkoitus on asukkaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi yksittäisen terveysongelman tai useiden oireiden arviointiin. Sitä käytetään myös terveyden ja hyvinvoinnin arviointiin sekä sairauden riskien arviointiin. Sen kautta voidaan ohjata asukkaita hoidon piiriin ja hyvinvointia edistäviin palveluihin.

Omaolon sisältö 2021: 16 oirekyselyä, joista ensimmäisenä on otettu EPSHP alueella käyttöön koronaoirearvio 9.12.2019. Tämä oirekysely ohjautuu Etelä-Pohjanmaalla 116117 palveluun, josta sitä keskitetysti hoidetaan toistaiseksi. Oirearvioita otetaan käyttöön porrastetusti maakunnassa 1.10.2021 alkaen. Järvi-Pohjanmaalla otetaan alkuun käyttöön 3 oirearviota, virtsatietulehdus, korvan kipu tai lukkoisuus sekä seksitautiepäily. Nämä palveluarviot ohjautuvat omaan terveyskeskukseen. Muut oirekyselyt otetaan käyttöön tämän jälkeen vuoden loppuun mennessä. Myöhemmin on mahdollisuus ottaa käyttöön palveluarvioita, määräaikaistarkastuksia, terveystarkastuksia ja hyvinvointivalmennuksia.

Oirekyselyn prosessi: Asukas täyttää oirearvion www.omaolo.fi sivustolla. Oirearviokysely on kaikille standardoitu kysymyspatteristo, jonka pohjalta ohjelmisto muodostaa Käypä Hoito-suositusten mukaisen yleisen, kansallisesti yhtenäisen toimintasuosituksen ja kirjautumisen jälkeen paikallisen palveluohjauksen. Asukas voi kirjautua Omaoloon pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, jonka jälkeen ohjeen mukaan halutessaan lähettää tekemänsä oirearvion omaan terveyskeskukseen. Ammattilainen näkee asukkaan vastaukset ja ohjaa hoidon jatkon. Kiireellisyysluokka yksilöi, missä ajassa oireeseen tai terveysongelmaan tulee saada apua. Vastauksen asukas voi saada viestinä Omaolon kautta tai ammattilaisen puheluna. On siis tärkeää, että asukas täyttää myös puhelinnumeronsa ja mahdollisen sähköpostiosoitteensa Omaoloon. Kun ammattilainen vastaa Omaolon kautta, asukas saa tiedon siitä sähköpostiinsa, jos sähköpostiosoite on annettu. Oirearvion täyttämisen kautta terveydenhuollon ammattilainen saa paremmat ennakkotiedot. Päätöksenteon tukena ovat hoito- ja palvelusuositukset. Terveydenhuollon ammattilainen kirjaa asukkaan tekemän oirearvion potilastietojärjestelmään ja tämän oirearvion perusteella hän tekee myös päätöksen hoidon järjestämisestä.

Alajärven uusi kaavoituskatsaus 2021 on hyväksytty

Alajärven uusi kaavoituskatsaus 2021 on hyväksytty. Vuosittain julkaistavan kaavoitus-katsauksen tavoitteena on ollut helpottaa kaavoitustyön ymmärrettävyyttä kuvin, kaavioin sekä kartoin.

Kunnan tulee laatia kaavoituskatsaus vuosittain Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan. Kaavoituskatsauksessa esitetään kunnan kaavoitukseen liittyvät ajankohtaiset asiat. Maankäytön suunnittelu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Kuntatasolla maankäyttöä ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maakuntakaava, minkä Etelä-Pohjanmaan liitto valmistelee ja liittovaltuusto hyväksyy. Liittovaltuustossa on kustakin alueen kunnasta valittu luottamushenkilöt edistämään oman kunnan näkemystä. Näiden lisäksi maankäyttöä kunnissa ohjaa maakuntakaavaa tarkempi yleiskaava ja sitäkin tarkempi asemakaava tai ranta-asemakaava.

Yleiskaavalla ohjataan kunnan kehityksen suuria linjoja mm. asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sijaintia. Yleiskaava voidaan myös laatia siten, että sitä voidaan käyttää rakennusluvan perusteena. Asemakaavalla ohjataan kunnan maankäyttöä ja rakentamista ennakkoon siten, että siellä on turvallista ja terveellistä asua, liikkua sekä työskennellä. Ranta-alueille tulee laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ranta-asemakaava loma-asutuksen järjestämiseksi ja virkistyskäytön turvaamiseksi.

Tällä hetkellä Alajärvellä on vireillä Alajärven keskustaajaman ja sen lähialueiden osayleiskaava, joka on tulossa ehdotusvaiheeseen. Höykkylän osayleiskaavaa myös suunnitellaan. Mustaniemen-Suninniemen osayleiskaava on lainvoimainen Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisulla 12.4.2021. Asemakaavoista on parhaillaan luonnosvaiheeseen tulossa asemakaavayhdistelmä keskustan alueelta. Ehdotusvaiheessa ovat Luoma-ahon teollisuusalueen muutos ja laajennus, asemakaavamuutos korttelissa 49 sekä Alajärventien ja Soinintien asemakaavamuutos ja laajennus. Koulukeskuksen ase-makaavan muutos on yleissuunnitelmavaiheessa ja etenee sen jälkeen asemakaavoitettavaksi. Ranta-asemakaavoista Kaartusjärven ranta-asemakaava on lainvoimainen ja Iso-Räyringin ranta-asemakaava on hyväksymisvaiheessa. Muita käynnistysvai-heessa olevia kaavamuutoksia ovat teollisuusalueen ja RA-alueen asemakaavamuutos.

Myös Kinaporintien ja Kauppakadun sekä Sairaalatien vanhan varikkoalueen, Simeonintien sekä paloaseman ympäristön kaavamuutokset ovat suunnitteilla.

TIEDOTE