Tilaajalle

Kuinka kauan ikäihmisten sosiaalipalveluita odotetaan Alajärvellä, Vimpelissä ja Lappajärvellä - Päiviä, viikkoja, kuukausia?

Viikossa palvelutarpeen arviointi ja kotihoitopalvelut, kuukaudessa päätös omaishoidontuesta, mutta ympärivuorokautiseen hoivaan jonotettiin Alajärvellä ja Vimpelissä neljä ja Lappajärvellä kolme kuukautta.

Tällaiset aikataulut selviävät Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan viime selvityksestä, joka koskee ikäihmisten sosiaalipalveluiden odotusaikoja 1.6.-30.9.2021.

Lain mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Selvityksen perusturvalautakunnalle valmisteli ikäihmisten palvelujohtaja Marita Ylilahti.

Palvelut palvelutarpeen arvioinnin perusteella

Lautakunnan lokakuun kokouksen liitteenä olleessa selvityksessä todetaan, että kunta myöntää sosiaalipalveluja yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella kunnan asukkaille.

– Arviointi perustuu asiakkaan omaan näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Kiireellisissä tapauksissa toimitaan välittömästi, todetaan selvityksessä.

Asiakkaalla on oikeus saada kirjallinen päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä.

– Erityisen tärkeää se on silloin, jos päätös on kielteinen eikä palvelua tai tukea anneta. Asiakas ei voi hakea päätökseen muutosta, jos hän ei saa kirjallista päätöstä.

Kunnan on järjestettävä pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta.

Tämä koskee 75 vuotta täyttänyttä henkilöä ja Kelan eläkkeensaajan erityishoitotuen saajaa.

Palvelutarpeen arviointi määräajassa koskee henkilöitä, jotka eivät vielä ole sosiaalipalvelujen piirissä tai ovat palvelujen piirissä, mutta palvelun tarve muuttuu.

Odotusajalla tarkoitetaan sitä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen saakka, kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut. Palvelutarpeen selvittäminen on aloitettava viipymättä.

Kuka päättää palveluista?

Kotihoidon palvelujen aloittamisesta päättää palvelutarpeen arvioinnin jälkeen asiakasohjausyksikkö.

Järvi-Pohjanmaan alueella on määritelty kotihoidon kriteerit, joiden mukaisesti palveluja myönnetään.

– Jos asiakas kotiutuu akuuttiosastolta ja palvelut aloitetaan tuolloin, kotiutushoitaja tekee yhteistyötä kotihoidon, asiakasohjausyksikön, kotikuntoutuksen, kotisairaalan sekä akuuttiosaston henkilökunnan ja lääkärin kanssa asiakkaan palvelutarpeen toteuttamiseksi.

Omaishoidon tuen ratkaisu perustuu asiakkaan luona tehtyyn kotikäyntiin ja muihin olemassa oleviin tietoihin.

Alajärvellä, Lappajärvellä ja Vimpelissä palvelu myönnetään kaikille kriteerit täyttäville.

Ympärivuorokautiseen hoivaan pääsy

Ympärivuorokautisen hoivan palvelutarve todetaan palveluhakemuksella, jonka on tehnyt joko asiakas itse tai hänen omaisensa, läheisensä tai asioiden hoitajansa.

Asiakkaalle tehdään hoidontarpeen arviointi käyttäen erilaisia ikäihmisille soveltuvia arviointimenetelmiä. Päätöksen tekee työryhmä, johon kuuluvat ikäihmisten palvelujohtaja, kotiutushoitaja, asiakasohjaaja, kotikuntoutuksen/kuntoutus- ja intervalliosaston fysioterapeutti, akuuttiosaston ja kotihoidon palveluvastaavat sekä hoitotyönjohtaja.

Tarvittaessa konsultoidaan hoitavaa lääkäriä.

Palvelun saadakseen hakijan tulee täyttää ympärivuorokautisen hoivan kriteerit.

– Viranhaltiapäätöksen laatii asiakasohjausyksikön viranhaltija työryhmänpäätöksen mukaisesti. Jos työryhmä päätyy siihen, että asiakkaalla on tarve ja oikeus ympärivuorokautiseen asumispalveluun, hänelle myönnetään asumispalvelupaikka ja hän siirtyy Järvi-Pohjanmaan alueella vapaana olevaan asumispalvelupaikkaan tai hän jää odottamaan paikan vapautumista, selvityksessä todetaan.

Kiireisimmät hakijat odottavat avautuvaa hoivapaikkaa Vimpelin intervalli- ja kuntoutusosastolla tai akuuttiosastolla, jolloin heidät sijoitetaan omaan asumisyksikköön ensi sijassa.

FAKTA: Milloin?

Ikäihmisten sosiaalipalveluiden odotusajat Järvi-Pohjanmaan alueella 1.6.-30.9.2021:

Palvelutarpeen arviointi Alajärvi, Vimpeli, Lappajärvi: 0-7 vuorokautta.

Kotihoitopalvelut Alajärvi, Vimpeli, Lappajärvi: 0-7 vuorokautta.

Omaishoidontuki Alajärvi, Vimpeli, Lappajärvi: alle yksi kuukausi.

Ympärivuorokautinen hoiva: Alajärvi ja Vimpeli 1-4 kuukautta, Lappajärvi 1-3 kuukautta.

SARI HEINILÄ